Categories
Gry dla chłopaków Gry dla dzieci Gry dla dziewczyn Gry logiczne

Kulki

Gems blast to gra dla wielbicieli kulek i rozrywek wymagaj?cych my?lenia. Otrzymujemy tu klasyczn? gr? w zbijanie – naszym zadaniem jest dopasowywanie pojawiaj?cych si? kul kolorystycznie w taki sposb, aby znikn??y nim dotkn? pod?o?a. Kulki co jaki? czas obni?aj? si?, zbli?aj?c w ten sposb do dolnej kraw?dzi planszy. Za pomoc? myszy celujemy i strzelamy kulkami by odsun?? w czasie nieuniknione, w ten sposb zdobywamy te? kolejne punkty – celem gry jest oczywi?cie zdobycie ich jak najwi?kszej ilo?ci. Przy odpowiedniej taktyce i kontroli rozwoju sytuacji gra trwa? mo?e bardzo d?ugo – zale?y to tylko od nas, naszych zdolno?ci i umiej?tno?ci.

Categories
Gry dla chłopaków Gry dla dzieci Gry dla dziewczyn Gry logiczne Gry puzzle

Magiczne obrazki

Order it up to gra wymagaj?ca szybkiego my?lenia i sprawnej r?ki. Naszym zadaniem jest uk?adanie obrazkw podzielonych na cztery cz??ci w przypadkowy sposb. Uporz?dkowuj?c dany obrazek zdobywamy punkt i mo?emy przej?? do kolejnego zadania. Gramy w kilku r?nych opcjach – mi?dzy innymi na pi?tna?cie, lub trzydzie?ci obrazkw. Musimy osi?gn?? jak najlepszy czas, poniewa? przeciwnicy nie ?pi? – a ka?dy chce by? najszybszy! Dlatego te? szybkie my?li i szybkie r?ce b?d? tu niezwykle wa?ne. Istotnym jest aby odgadn?? kolejno?? obrazkw w prawid?owy sposb. Niektre z nich stanowi? po prostu uzupe?nianie ca?o?ci, inne tworz? historyjk? obrazkow? (na przyk?ad rosn?cy kwiatek lub rakieta uderzaj?ca w ksi??yc).