Categories
Gry dla chłopaków Gry dla dzieci Gry dla dziewczyn Gry logiczne

Kulki

Gems blast to gra dla wielbicieli kulek i rozrywek wymagaj?cych my?lenia. Otrzymujemy tu klasyczn? gr? w zbijanie – naszym zadaniem jest dopasowywanie pojawiaj?cych si? kul kolorystycznie w taki sposb, aby znikn??y nim dotkn? pod?o?a. Kulki co jaki? czas obni?aj? si?, zbli?aj?c w ten sposb do dolnej kraw?dzi planszy. Za pomoc? myszy celujemy i strzelamy kulkami by odsun?? w czasie nieuniknione, w ten sposb zdobywamy te? kolejne punkty – celem gry jest oczywi?cie zdobycie ich jak najwi?kszej ilo?ci. Przy odpowiedniej taktyce i kontroli rozwoju sytuacji gra trwa? mo?e bardzo d?ugo – zale?y to tylko od nas, naszych zdolno?ci i umiej?tno?ci.

Categories
Gry dla dzieci Gry logiczne

Przygoda z małpkami

Monkey go happy 3 to przygoda z ma?pami w roli g?wnej. Naszym zadaniem jest uszcz??liwienie trzech p?acz?cych ma?pek, ktre oczekuj? od nas pomocy. Dzi?ki swojemu intelektowi i zdolno?ciom musimy odgadn?? ukryt? na planszy zagadk?. W ten sposb uwolnimy naszych zwierz?cych przyjaci? z wi?zienia, umo?liwimy im zdobycie jedzenia, lub po prostu sprawimy im rado?? – zale?nie od poziomu. Sposb rozwi?zywania zagadek jest zr?nicowany, a ?amig?wki bardzo ciekawe, dlatego warto sprbowa? zagra? z ma?pkami w Monkey go happy 3.

Categories
Gry dla chłopaków Gry dla dzieci Gry dla dziewczyn Gry logiczne Gry puzzle

Magiczne obrazki

Order it up to gra wymagaj?ca szybkiego my?lenia i sprawnej r?ki. Naszym zadaniem jest uk?adanie obrazkw podzielonych na cztery cz??ci w przypadkowy sposb. Uporz?dkowuj?c dany obrazek zdobywamy punkt i mo?emy przej?? do kolejnego zadania. Gramy w kilku r?nych opcjach – mi?dzy innymi na pi?tna?cie, lub trzydzie?ci obrazkw. Musimy osi?gn?? jak najlepszy czas, poniewa? przeciwnicy nie ?pi? – a ka?dy chce by? najszybszy! Dlatego te? szybkie my?li i szybkie r?ce b?d? tu niezwykle wa?ne. Istotnym jest aby odgadn?? kolejno?? obrazkw w prawid?owy sposb. Niektre z nich stanowi? po prostu uzupe?nianie ca?o?ci, inne tworz? historyjk? obrazkow? (na przyk?ad rosn?cy kwiatek lub rakieta uderzaj?ca w ksi??yc).

Categories
Gry dla dzieci Gry logiczne Gry platformowe

Super przygoda

Zastanawiali?cie si? kiedy?, co by powsta?o ze skrzy?owania gier Mario i Bulder Dash? Odpowied? znajdziecie w?a?nie tutaj, bowiem Super plumbers war to rozrywka ??cz?ca w sobie obie wymienione wcze?niej gry. Naszym zadaniem b?dzie ochrona ksi??niczki przed z?o?liwymi przeciwnikami. W labiryncie z zielonych ?ywop?otw b?dziemy kr??y? strzelaj?c i unikaj?c strza?w. Ka?da kula niszczy kawa?ek ?ywop?otu, dlatego te? uwa?a? musimy gdzie strzelamy i gdzie strzelaj? przeciwnicy. Ksi??niczka jest chroniona przez zielon? os?on?, ktra niestety ulega zniszczeniu. Sterujemy za pomoc? klawiszy strza?ek i spacji.

Categories
Gry dla dzieci

WeZap

WeZap to zabawna gra przygodowa, w ktrej naszym zadaniem jest ochrona Boba przez katastrof?. Ten niesforny stwr dosta? w?a?nie swoj? pierwsz? rakiet? – i od tego czasu nazywany jest w?a?nie Rakietowym Bobem. Niestety od razu straci? nad ni? kontrol? i teraz p?dzi przez miasto na z?amanie karku. Musimy mu pomc poprzez usuwanie z jego drogi przeszkd. Uczynimy to za pomoc? pr?du elektrycznego i niewielkiej pomocy szalej?cej nad zabudowaniami burzy.