Categories
Gry dla chłopaków Gry dla dzieci Gry dla dziewczyn Gry logiczne Gry puzzle

Magiczne obrazki

Order it up to gra wymagaj?ca szybkiego my?lenia i sprawnej r?ki. Naszym zadaniem jest uk?adanie obrazkw podzielonych na cztery cz??ci w przypadkowy sposb. Uporz?dkowuj?c dany obrazek zdobywamy punkt i mo?emy przej?? do kolejnego zadania. Gramy w kilku r?nych opcjach – mi?dzy innymi na pi?tna?cie, lub trzydzie?ci obrazkw. Musimy osi?gn?? jak najlepszy czas, poniewa? przeciwnicy nie ?pi? – a ka?dy chce by? najszybszy! Dlatego te? szybkie my?li i szybkie r?ce b?d? tu niezwykle wa?ne. Istotnym jest aby odgadn?? kolejno?? obrazkw w prawid?owy sposb. Niektre z nich stanowi? po prostu uzupe?nianie ca?o?ci, inne tworz? historyjk? obrazkow? (na przyk?ad rosn?cy kwiatek lub rakieta uderzaj?ca w ksi??yc).